EN RO

Politica de confidentialitate

DOMENIILE LA MIGDALI SRL

Date privind operatorul de date cu caracter personal

Operatorul care prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul www.lamigdali.ro este societatea DOMENIILE LA MIGDALI SRL (denumita in continuare “LA MIGDALI”), persoana juridica organizata in conformitate cu legislatia aplicabila, avand sediul in Sat Valea Scheilor, nr. 83, Corp C7, Comuna Calugareni, judet Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J29/657/2017, CUI 37313180.

Operatorul LA MIGDALI SRL poate fi contactat la sediul avand datele de identificare sus-mentionate, email: contact@lamigdali.ro, inclusiv pentru aspecte legate de protectia datelor cu caracter personal care au legatura cu site-ul.

Operatorul depune toate eforturile pentru a asigura protectia si confidentialitatea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate prin luarea masurilor necesare prevazute de legislatia in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal, inclusiv masurile prevazute de Regulamentul general privind protectia datelor 2016/679 („GDPR”) si Legea 190/2018 de punere in aplicare a Regulamentul General privind Protectia Datelor si a bunelor practici in materie de prelucrare a datelor.

In temeiul Regulamentului, LA MIGDALI este operator de date cu caracter personal, iar utilizatorul/clientul este persoana vizata.

Aceasta sectiune are rolul de a informa persoana vizata cu privire la categoriile de date cu caracter personal pe care LA MIGDALI, in calitate de operator, le colecteaza cu privire la persoana vizata, atunci cand aceasta interactioneaza cu site-ul www.lamigdali.ro .

Informatiile introduse in bazele de date LA MIGDALI sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime, fiind organizate separat de orice alte directii de business ale societatii DOMENIILE LA MIGDALI SRL. In prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorul va actiona in mod legal, echitabil si transparent. Prelucrarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt colectate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Nici un transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate, in conformitate cu legislatia aplicabila in materia protectiei datelor cu caracter personal;

Datele cu caracter personal prelucrate de operator

LA MIGDALI colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal iar tipurile de date colectate depind de natura modului in care vizitatorul site-ului doreste sa interactioneze cu site-ul www.lamigdali.ro.

Astfel, pentru completarea Formularului de contact, se colecteaza, ca date cu caracter personal numele si/sau prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon.

Atunci cand utilizatorul devine client, prin plasarea unei comenzi, vor fi prelucrate datele personale necesare pentru plata si livrarea comenzii, respectiv nume si prenume, adresa, telefon si adresa de email, impreuna cu datele contului bancar (IBAN si parola unica generata automat la plata de catre operatorul de plati).

Datele furnizate voluntar de persoana interesata de produsele LA MIGDALI, asa cum acestea sunt prezentate in cadrul sectiunii „Our wines” (in limba romana: „Vinurile noastre”), in vederea unor lamuriri privind Termenii si Condiile sau referitoare la orice alte aspecte legate de interactiunea cu site-ul www.lamigdali.ro sunt utilizate pentru contactarea pe e-mail sau dupa caz, telefonica a persoanei vizate, cu privire la solicitarea inserata in cadrul sectiunii „Mesaj” din Formularul de contact.

LA MIGDALI poate sa colecteze involuntar si alte date ce nu conduc la identificarea unica a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri tehnici) furnizate de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site insa astfel de informatii nu vor fi insa utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile descrise in prezenta Politica de Confidentialitate;

Prelucrarea datelor de Operator (scopuri si temeiuri legale)

LA MIGDALI prelucreaza datele cu caracter personal furnizate prin intermediul www.lamigdali.ro in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

► In baza consimtamantului vizitatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informatii privind produsele LA MIGDALI sau serviciile oferite, la cererea sa voluntara (de exemplu, prin completarea Formularului de contact);

► In baza relatiei contractuale in vederea respectarii obligatiilor asumate de catre operator:

  • Executarea contractului la distanta: plasarea comenzilor/confirmarea comenzilor/expedierea comenzilor si retururilor;
  • Executarea contractului la distanta: plata pretului aferent unui produs;

► In interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru functionarea site-ului.

Prin completarea Formularului de contact, fiecare vizitator si-a exprimat consimtamantul ca LA MIGDALI sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, in conformitate cu scopurile declarate in prezenta Politica de Confidentialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si a Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

In prelucrarea datelor cu caracter personal, LA MIGDALI SRL va actiona in mod legal, echitabil si transparent, cu respectarea tuturor principiilor impuse de legislatia in vigoare. Prelucrarea datelor se realizeaza in scopuri determinte, explicite si legitime. Procesarea datelor este adecvata si limitata, doar in raport de necesitatea realizarii scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securitatii si integritatii datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate.

Pentru asigurarea legalitatii prelucrarii datelor cu caracter personal, LA MIGDALI isi asuma responsabilitatea implementarii unor masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare pentru protectia impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internationale si nationale in materie de protectie a datelor cu caracter personal.

LA MIGDALI nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.lamigdali.ro, cu exceptia angajatilor autorizati sau a persoanelor imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra in numele LA MIGDALI (furnizor servicii website, furnizor hosting si inregistrare domenii) sau in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a LA MIGDALI sau a angajatilor acesteia.

Operatorul prelucreaza date cu caracter personal prin intermediul Cookie-urilor. Pentru mai multe informatii, invitam persoana vizata sa parcurga in integralitate Politica de Cookies .

Folosirea, inclusiv vizitarea si achizitionarea produselor sau dupa caz, completarea formularelor specifice de pe site-ul www.lamigdali.ro , presupune acceptarea in totalitate si de fiecare data cand este accesat Site-ul, a prezentei Politici de Confidentialitate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene. Acestea sunt retinute pentru o perioada adecvata scopului pentru care au fost prelucrate, aceasta neputand depasi 10 ani de la momentul colectarii (durata de retentie maxima va fi avuta in vedere pentru documentele financiar-contabile pentru care operatorul are obligatia legala de a aplica aceasta durata de retentie). Prelucrarile uzuale de date pentru care nu exista o durata de retentie impusa de lege, se vor raporta la termenul general de prescriptie, ca durata maxima aferenta stocarii in bazele de date apartinand operatorului.

In ceea ce priveste prelucrarile pe baza de consimtamant, datele vor fi retinute pana la momentul retragerii consimtamantului.

Orice vizitator al site-ului are, ca persoana vizata, urmatoarele drepturi in raport cu operatorul de date cu caracter personal:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea LA MIGDALI cu privire la faptul ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana in cauza si, in caz afirmativ, dreptul de a obtine acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, insa doar daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul utilizatorului site-ului sau clientului de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment, nefiind cazul insa in cadrul activitatii de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuata de LA MIGDALI.

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea LA MIGDALI.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana in cauza decide sa isi retraga consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana in cauza se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care se contesta exactitatea datelor prelucrate de LA MIGDALI, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana in cauza se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care LA MIGDALI nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana in cauza le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale LA MIGDALI prevaleaza asupra celor apartinand persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal(A.N.S.P.D.C.P). In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa A.N.S.P.D.C.P.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor sus-mentionate, persoana vizata se va adresa LA MIGDALI, printr-o cerere formulata in scris si transmisa la sediul societatii, asa cum acesta este identificat in cadrul prezentei Politici de Confidentialitate si in Termeni si Conditii sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa contact@lamigdali.ro .

Persoanele care transmit astfel de solicitari catre operator sunt rugate sa mentioneze in subiectul e-mailului/pe plicul de corespondenta informatii precum “protectia datelor”, in acest mod existand garantia ca solicitarile vor fi tratate cu prioritate.

Persoana vizata va primi un raspuns in termen de 30 de zile de la comunicarea documentului catre Operator, o extindere a acestui termen putand opera numai in situatii exceptionale. In aceste cazuri, persoana vizata va fi informata in mod corespunzator cu privire la acest termen.

In situatia in care se considera ca drepturile prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, orice persoana vizata are posibilitatea de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plangeri. In acelasi timp, persoana vizata are dreptul de a se adresa instantelor de judecata competente.

Modificarea Politicii de Confidentialitate

Daca este necesara o schimbare a prezentelor reguli de confidentialitate, LA MIGDALI va publica respectivele modificari pentru a asigura o informare corecta si completa privind datele colectate si modul in care acestea sunt utilizate.

2020 Copyright DOMENIILE LA MIGDALI SRL